Dotacje

Cała Polska

1.konkurs NA TERMOMODERNIZACJĘ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH zlokalizowanych na obszarach wskazanych w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miast subregionalnych.

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU TO 3 MLN ZŁ, DLATEGO TEŻ WIĘKSZOŚĆ WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI BĘDZIE ZOBLIGOWANA DO SKŁADANIA WNIOSKU W PARTNERSTWIE Z INNYMI WSPÓLNOTAMI LUB SPÓŁDZIELNIAMI, TAK, ABY WARTOŚĆ INWESTYCJI PRZEKROCZYŁA 3 MLN ZŁ.

W RAMACH PODDZIAŁANIA WSPARCIE MOGĄ UZYSKAĆ PROJEKTY Z ZAKRESU GŁĘBOKIEJ, KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH, TAKIE JAK:

* ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

* wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);

* przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;

* instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

* budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

* zastosowanie automatyki pogodowej;

* zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

* budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

* instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

* instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;

* opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

* instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

* modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

* instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

* tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;

* przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

 

2.DOTACJA Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH NA UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK

SĄ TO ŚRODKI BEZZWROTNE, po które może sięgnąć każda firma w całej Polsce – poziomy wsparcia bardzo wysokie, bo aż do 90%.

JEST TO JEDNA Z NIEWIELU DOTACJI, KTÓRĄ SIĘ DOSTAJE Z „GÓRY” NA KONTO – CZYLI JEST W FORMIE ZALICZKI.

FIRMA MUSI MIEĆ TYLKO WYMAGANE 10-20% WKŁADU WŁASNEGO BRAKUJĄCEGO DO 100% INWESTYCJI, ale niekoniecznie od razu przy składaniu wniosku.

Można to zrobić po przyznaniu dotacji.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DOFINANSOWUJE:

* PROJEKTY INWESTYCYJNE, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

* PROJEKTY DORADCZE, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

* PROJEKTY INWESTYCYJNO-DORADCZE, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

 

* PROGRAMY PRIORYTETOWE NFOŚIGW

3..WSPARCIE DLA INNOWACJI SPRZYJAJĄCYCH ZASOBOOSZCZĘDNEJ I NISKOEMISYJNEJ

GOSPODARCE: CZĘŚĆ 2) POPULARYZACJA TECHNOLOGII ZWERYFIKOWANYCH W RAMACH SYSTEMU WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ETV

Na co: Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych.

Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z:

1) weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej;

2) ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Kto? Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1807 z późn.zm.).

 

4.SEKTOROWE PROGRAMY B+R PROGRAM SEKTOROWY: WOODINN PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

 

WOODINN ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH KONKURSU MUSI DOTYCZYĆ WYŁĄCZNIE JEDNEGO Z TEMATÓW WYMIENIONYCH W ZAKRESIE TEMATYCZNYM KONKURSU, SĄ TO OBSZARY TEMATYCZNE:

* nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego;

* innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych;

* innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.

Województwo dolnośląskie

1.SAMOZATRUDNIENIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY.

 

Na co: Typ projektów 8.3.A., tj. bezzwrotne dotacje obejmujące:

* doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

* przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

* wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Kto?

* fundacje,

* organizacje pracodawców,

* osoby prowadzące działalność gospodarczą,

* przedsiębiorcy,

* jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

* jednostki organizacyjne jst,

* samorządy gospodarcze i zawodowe,

* stowarzyszenia i organizacje społeczne,

* szkoły lub placówki oświatowe,

* uczelnie wyższe,

* wspólnoty samorządowe.

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to: osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (w tym należące do I lub II profilu pomocy osoby bezrobotne) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Województwo kujawsko-pomorskie

1.Wsparcie outplacementowe

 

Na co: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności:

* Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

* Poradnictwo psychologiczne,

* Pośrednictwo pracy;

* Szkolenia, kursy;

* Studia podyplomowe;

* Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie;

* Subsydiowane zatrudnienie;

* Dodatek relokacyjny;

* Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Kto? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Należy jednak mieć na uwadze, że Wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie

1.EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

NABÓR: 14.04. DO 28.04.2017 R.

Na co: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

* tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego;

* dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

* rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia;

* wydłużenie godzin pracy OWP; doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli

Kto? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

2.ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)”REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 28.04.2017 – 02.08.2017

WSPARCIEM ZOSTANĄ OBJĘTE PROJEKTY POLEGAJĄCE NA BUDOWIE, ROZBUDOWIE ORAZ PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY MAJĄCE NA CELU PRODUKCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I/LUB CIEPLNEJ.

W SZCZEGÓLNOŚCI INWESTYCJE W BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ:

* instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej);

* instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej);

* instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

ENERGIA ELEKTRYCZNA MOŻE BYĆ WYTWARZANA NA WŁASNE POTRZEBY, jak również z możliwością sprzedaży do sieci (prosument). W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci.

Województwo opolskie

1.Wsparcie wychowania przedszkolnego

 

Na co:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Kto? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie

1.ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury ora z zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

  1. słońce do 2 MWe,
  1. biomasę do 5 MWt,
  1. biogaz do 1 MWe,
  1. geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.

2) przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe,

3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

 

2.INWESTYCJE PROFILOWE” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

W RAMACH DZIAŁANIA  PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE TYPY PROJEKTÓW:

1) budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,

4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności,

5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

6) poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.

 

3.JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

W RAMACH DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE TYPY PROJEKTÓW:

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez;

  1. a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
  1. b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu i umiejętności,
  1. c) wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty
  1. d) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a).

 

Województwo śląskie

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

 

* PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

-PRZEDSIĘBIORSTWA;

-JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ICH ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA;

-JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;

   * DZIAŁANIE  „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I WYKORZYSTANIE OZE W MŚP” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 –

 

* PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

-MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

* DZIAŁANIE  „INNOWACJE W MŚP” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie

1.PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

* PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

-PRZEDSIĘBIORSTWA;

-JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ICH ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA;

-JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;

 

2.DZIAŁANIE „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I WYKORZYSTANIE OZE W MŚP” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

* PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

-MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się doradztwem finansowym, pośrednictwem kredytowym. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy doborze produktów finansowych ,wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz procesowaniu wniosków kredytowych.

Strefa Dobrych Kredytów

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

737 925 800

518 330 400

508 709 806